. MyJurnal
 

Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu (Malay Language Education Journal)
In all journals

      Browse By Title


      Browse By Subject
 
 

      Statistics
  Latest Uploads
  Most Viewed Articles
  Most Downloaded Articles
  Most Viewed Journals
  Visits (Google Analytics)

      Articles uploaded in MyJurnal

Login

Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu (Malay Language Education Journal)

Home > View Journal
      View Journal

Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu (Malay Language Education Journal)

OVERVIEW:

Discipline(s) / Subdiscipline(s):

     1. Social Sciences
         - Education & educational research

     2. Arts & Humanities
         - Languages & linguistics

Print ISSN: 2180-4842
Publisher: Universiti Kebangsaan Malaysia
Publication type: Print
Publication frequency: 2 time(s) per year
Alternate site: http://www.ukm.my/jpbm/Default.aspx?pid=1

JPBM dibangunkan untuk mengetengah dan membanyakkan hasil penyelidikan para sarjana bidang Pendidikan Bahasa Melayu di Universiti Awam dan Institut Pendidikan Guru di Malaysia. JPBM ini dapat menjadi platform kepada ahli akademik untuk menerbitkan artikel-artikel berbentuk penyelidikan dan juga konseptual di laman web JPBM ini. Dengan cara ini, banyak artikel ilmiah yang berkaitan dengan pendidikan Bahasa Melayu dapat diterbitkan secara atas talian sebagai sumber rujukan.
Cara Menghantar Artikel/Manuskrip:

  • Artikel yang dihantar perlu mematuhi panduan yang ditetapkan seperti yang terdapat pada bahagian Panduan Penulisan. Artikel yang tidak mematuhi garis panduan penulisan tidak akan diterima.
  • Artikel boleh dihantar melalui e-mel, CD atau DVD ke alamat berikut:

Profesor Madya Dr. Zamri Mahamod
Ketua Editor
Fakulti Pendidikan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor, MALAYSIA.

e-mel: d-zam@ukm.my, dzamriey@yahoo.com

Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu (Malay Language Education Journal)

EDITORIAL INFORMATION:

Editor-in-Chief

Zamri Mahamod

Editorial Board

KETUA EDITOR
Zamri Mahamod (PhD)
Profesor Madya
Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, d-zam@ukm.my , dzamriey@yahoo.com 

EDITOR
Jamaludin Badusah (PhD)
Pensyarah Kanan
Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, jhb@ukm.my 

Noor Izam Mohd Taib
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, Kem. Pelajaran Malaysia, maziroon8@gmail.com

A. Rahman Haron
Jabatan Pelajaran Negeri Selangor, Kementerian Pelajaran Malaysia, manlaoshi@gmail.com

Rozaiman Makmun
Universiti Brunei Darussalam rozaiman.makmun@ubd.edu.bn

SIDANG EDITOR
Zaitul Azma Zainon Hamzah (PhD)
Profesor Madya
Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia, zaitul@fbmk.upm.edu.my 

Fadzilah Abd. Rahman (PhD)
Pensyarah Kanan
Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra Malaysia, fadzilah@putra.upm.edu.my

Abdul Jalil Othman (PhD)
Profesor  Madya
Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya, jalil@um.edu.my

Rohizani Yaakub (PhD)
Profesor Madya
Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, Universiti Sains Malaysia, rohizani@usm.my

Idris Mohd Radzi (PhD)
Pensyarah Kanan
Fakulti Bahasa, Universiti Pendidikan Sultan Idris, idris@fb.upsi.edu.my

Abdul Sukor Shaari (PhD)
Profesor Madya
Kolej Sains dan Sastera, Universiti Utara Malaysia, abdsukor@uum.edu.my 

Mashudi Bahari (PhD)
Pensyarah
Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Bahasa Melayu, mashudibahari@yahoo.com

EDITOR BAHASA INGGERIS
Hamidah Yamat @ Ahmad (Phd)
Pensyarah Kanan
Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, hya@ukm.my

TEKNIKAL
Afendi Hamat (PhD)
Pensyarah Kanan
Pusat Pengajian Bahasa, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan,
Universiti Kebangsaan Malaysia,  afendihamat@gmail.com

 


SUBMISSION GUIDELINES:

File:

JPBM ini mengandungi tiga jenis bentuk manuskrip yang boleh ditulis oleh penulis/penyelidik Bahasa Melayu, iaitu seperti berikut:

Artikel berkaitan pendidikan Bahasa Melayu/Sastera Melayu secara penyelidikan.
Artikel berkaitan pendidikan Bahasa Melayu/Sastera Melayu berbentuk kertas konseptual/teori.
Artikel berkaitan penilaian terhadap sebuah buku ilmiah/akademik pendidikan Bahasa Melayu/Sastera Melayu. 
 

Panduan Menulis Artikel Berbentuk Penyelidikan

Semua artikel/manuskrip perlu ditulis dalam Bahasa Melayu. 
Artikel ditulis satu langkau (single spacing) dengan jumlah perkataan di antara 3000 – 5000 patah perkataan sahaja (termasuk rujukan, rajah, jadual, lampiran).
Artikel hendak ditulis dalam words  dengan menggunakan font 11 huruf Cambria (hanya jadual, rajah, lampiran ditulis menggunakan font 10).
Artikel perlu mengandungi tajuk dan nama penulis termasuk nama penulis bersama beserta dengan alamat lengkap (alamat, e-mel, telefon bimbit, telefon pejabat, faks termasuk penulis bersama).
Setiap artikel perlu mengandungi Abstrak dalam Bahasa Melayu dan Inggeris termasuk lima kata kunci. Panjang abstrak di antara 250 – 300 patah perkataan sahaja.
Rujukan bagi setiap artikel tidak lebih daripada 25 rujukan terkini dan ditulis mengikut Gaya American Psychologist Association (APA).
Mencadangkan dua (2) nama penilai artikel dalam bidang bahasa yang dikaji (nama, alamat penuh, e-mel terkini, nombor telefon, nombor telefon bimbit untuk mudah dihubungi). 
 

Panduan Menulis Artikel Kertas Konsep/Teori

Sidang Editor JPBM juga menerima mana-mana artikel/manuskrip yang ditulis dalam bentuk kertas konsep/teori dengan syarat:

Kertas konsep/teori yang ditulis ini perlu membincangkan perkara-perkara berkaitan pendidikan Bahasa Melayu/Sastera Melayu sahaja.
Kertas konsep perlu menampakkan ‘kesarjaanaan’ penulis dalam bidang yang ditulis. 
Perkara yang ditulis itu pula sesuatu yang baru seperti teori baru, pandangan, pendapat, cadangan terkini yang tidak ada dalam kajian pendidikan Bahasa Melayu/Sastera Melayu dan sebagainya.
Gaya penulisan artikel manuskrip ini sama seperti yang dicadangkan panduan menulis artikel berbentuk penyelidikan.
Pengantarabangsaan JPBM
Sidang Editor JPBM turut berhasrat untuk mengantarabangsakan JPBM. Oleh kerana pendidikan/pengajian Bahasa Melayu telah tersebar luas di serata dunia, maka sudah tentu ramai pendidik/penyelidik Bahasa Melayu membuat kajian berkaitan pendidikan dan pengajian Bahasa Melayu kepada pelajar-pelajar asing yang mempelajari Bahasa Melayu.  Oleh itu, Sidang Editor mengalu-alukan artikel-artikel yang ditulis  dalam Bahasa Inggeris, tetapi membincangkan atau mengkaji pendidikan/pengajian Bahasa Melayu. Syarat-syarat penulisan sama seperti yang terdapat pada Panduan Menulis Artikel Berbentuk Penyelidikan di atas.


Panduan Menulis Artikel Berkaitan Penilaian Buku Ilmiah

Sidang Editor JPBM juga menerima artikel/manuksrip yang menilai sesebuah buku akademik/ ilmiah yang membicarakan perkara-perkara berkaitan pendidikan Bahasa Melayu/Sastera Melayu.  Buku yang dinilai itu pula boleh berbentuk buku penyelidikan ataupun teori. Syarat menilai sesebuah buku tersebut adalah seperti berikut:

Perlu masukkan perkara-perkara berikut:

Buku (scan kulit depan buku yang dinilai)
Penulis
Tajuk
Penerbit
Tahun diterbitkan
Tempat diterbitkan
Bilangan muka surat
Harga
ISBN:  
 

Panjang artikel menilai buku ini di antara 1500 – 2000 patah perkataan. Sebaik-baiknya, penulis membicarakan kekuatan dan kelebihan buku yang dinilai serta sumbangan buku ini dalam meningkatkan pendidikan  Bahasa Melayu/Sastera Melayu.
Sila lampirkan nama penulis termasuk alamat lengkap, e-mel, nombor telefon, nombor telefon untuk mudah dihubungi.
 

Surat Pemberitahuan

Surat Penerimaan – Sidang Editor akan menghantar secara e-mel kepada penulis bahawa artikel/manuskrip telah diterima.  
Surat Setuju/Ditolak untuk Penerbitan – Sidang Editor akan menghantar surat seecara e-mel kepada penulis sama ada artikel/ manuskrip yang dinilai oleh penilai diterima atau ditolak untuk diterbitkan.  Siding Editor berkuasa untuk menerima atau menolak artikel yang telah dinilai setelah mendapatkan pandangan/komen daripada penilai.
Surat Penerbitan – Sidang Editor akan menghantar surat secara e-mel kepada penulis bahawa artikel yang telah dinilai, dibaiki dan dibuat pembetulan sudah diterbitkan dalam JPBM. 


  Journal Coverage
  Indexation
Indexed by Malaysian Citation Centre, MyCite Citation Report (2013)
Impact Factor 0.343
Rank 1/33,Q1(Social Sciences)
2/15,Q1(Arts & Humanities)

  Other journals
International Journal of Property Sciences
JUMMEC
Journal of Surveying, Construction and Property
SARJANA
SEJARAH : Jurnal Jabatan Sejarah Universiti Malaya
Jurnal Pengajian Media Malaysia
   

All rights reserved.
Best viewed with Mozilla Firefox (with resolution 1024x768)